การบริหารและการจัดการน้ำเพื่อการประปาของการประปานครหลวง

ข้อมูลจาก http://www.pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/2010/Group6/howto.html